وزارت راه و شهرسازی

هنوز لیست خانه‌های خالی تحویل داده نشده است

سازمان امور مالیاتی: هنوز لیست خانه‌های خالی تحویل داده نشده است

معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی گفت:‌ هنوز دسترسی و دیتای خانه‌های خالی تحویل سازمان نشده است. هادی خانی معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در شبکه خبر راجع به...

01:03