خرید خودرو، رویایی دست نیافتنی

خرید خودرو، رویایی دست نیافتنی

02:4564۰

تاریخ انتشار:

از ابزارهــای کنتــرل قیمــت در دســت دولــت‌هــا، نظــارت بــر فرآینــد عرضـه و تقاضـا در نظـام‌هـای اقتصادی اســت و طبیعتــا اگــر تقاضــا بــر عرضــه پیشـی گرفـت، بـه افزایـش قیمـت منجـر شـده و زمانـی هـم کـه عرضـه از تقاضـا پیــش افتــاد، بــه کاهــش قیمــت مــی‌انجامــد و ایــن اصلــی پذیرفتــه شــده در نظـام‌هـای اقتصـادی اسـت و هیـچ مکانیزمـی جـز ایـن پذیرفتنـی نیسـت.

یقینـا تنهـا ابـزار دولـت‌هـا پاسـخگویی بـه تقاضاهـای اسـت کـه از سـوی آحـاد ملـت صـورت مـی‌گیـرد، بـه ویـژه آنکـه ایـن تقاضاهـا ناظـر بـر نیازهـای حیاتـی جامعـه باشـد و هـر انـدازه کـه در تامیـن نیازهـای مـردم کوتاهـی شـود، فضـا بـر واســطه‌گــران و دلالن بیشــتر فراهــم می‌شود و عمـلـا کنتــرل نبــض بــازار از دســت دولــت‌ها خــارج خواهــد شــد کــه برآینــد و نتیجـه طبیعـی ایـن اتفـاق ضرر مردم و تولیــد ثــروت‌هــای سرســام‌آور بـرای افـرادی معدود خواهـد شـد.

پــرواز بلنــد قیمــت خــودرو کــه امــروز بــه یکــی از چالــش‌هــای اساســی جامعــه مــا تبدیــل شــده اســت از همیــن منظــر قابــل ارزیابــی اســت چــه کــه در همیــن خصــوص نــه فقــط تقاضــا بــر عرضـه پیشـی گرفتـه کـه تقاضاهـای کاذب در کنـار تقاضاهـای واقعـی شـکل گرفتـه و فاصلـه عرضـه و تقاضــا را نجومــی ســاخته اســت، مضافــا اینکــه برخــی‌هــا نیــز بــا کاستی‌هایی در رونــد عرضــه بـه نام احتـکار خـودرو کـه امـروز بـه یـک نیـاز اسـتراتژیک خانوارهـا تبدیـل شـده ، شـرایط ناامیـدکننـده ای را بـر ایـن بـازار حاکـم سـاخته اسـت بـه نحـوی کـه حتـی تصـور رهـاشـدگی بـازار از شـرایط فعلـی بـه راحتـی ممکـن نیسـت و مـردم هـر روز شـاهد رشـد نجومـی قیمـت‌هـا هسـتند.

ایـن درحالـی اسـت کـه نـه فقـط هیـچ طـرح و برنامـه‌ای برای خریـداران واقعـی وجـود نـدارد کـه متاسـفانه مـردم بـا تشـکیل صـف‌هـای طولانـی خریـد بـه افزایــش قیمــت بیــش از پیــش دامــن زده و عمـلـا بــرای دالالن و محتکــران مجــال جــولان مــی‌دهنـد تـا دسـتیابی بـه خـودرو را بـه رویایـی دسـت نیافتنـی بـرای خانـواده‌هـای نیازمنـد تبدیـل کننـد!
اینکـه همیشـه در محافـل سـخن از بـی‌کیفیتـی تولیــدات خودروهــای داخلــی دامــن زده شـود ولـی میلیـون‌هـا نفـر بـرای خریـد همیـن خــودرو بــی‌کیفیــت و غیــرایمــن ادعایی صــف بکشــند، قابـل قبـول نیسـت و دپـو شـدن انبوهـی از خـودرو در اقصـی نقـاط کشـور داسـتان دیگـری اسـت کـه سیسـتم نظارتی مـا بایـد بـدان ورود کـرده و گریبان اخلال‌گـران بـازار را بگیرنـد تـا فرآینـد دسـتیابی افـراد معدود بـه ثـروت‌هـای افسـانه‌ای در جایی قطع شود.

شــکی نیســت در حــال حاضــر کــه خودروســازان بــه بهانــه‌هــای مختلــف عرضــه خـودرو بـه بـازار را محـدود کـرده‌انـد و یـا اصـوال ظرفیــت تولیــد پاســخگوی نیــاز بــازار نیســت، کاهــش یــا افزایــش تعرفــه واردات و صــادرات بــه عنــوان مهمتریــن ابــزار کنتــرل بــازار مــی‌توانـد در دســتور کار قــرار گیــرد تــا بــا کاهـش تعرفـه واردات امـکان ورود خودروهـای ارزان قیمـت بـه بـازار فراهـم شـود تـا قیمـت خـودرو بـه ســمت واقعــی شــدن پیــش بــرود و در غیــر ایــن صــورت بــه دلیــل حجــم بــالای تقاضــای خریــد خــودرو هیــچ امــکان گشایشــی بــه نفــع مصــرف‌کننــده واقعــی وجــود نــدارد و در روزهــا و هفتــه‌هـای آینـده بـاز شـاهد افزایـش قیمـت‌هـا خواهیـم بــود. چـرا کــه شــرایط فعلــی بــازار تضمیــن‌کننــده ســود واســطه‌گــران اســت ولاغیــر.

لینک کوتاه
http://eghtesadeghate.ir/?p=16059

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند